Effektiviteten i norsk humanitær bistand

Dokument nr. 3:2 (2008-2009), Innst. S. nr. 150 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 150 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I Riksrevisjonens rapport påpekes det blant annet at forvaltningen av norsk humanitær bistand har vesentlige svakheter som gjør det vanskelig å nå målet om at bistanden skal være rask, effektiv og ha god kvalitet. Utenriksdepartementet har ofte for lang saksbehandlingstid, det er svakheter ved finansieringssystemet, og oppfølgingen av bistanden er ikke god nok. Komiteen påpeker blant annet i sin innstilling at rapporten viser at norsk humanitær bistand oppnår positive resultater. Komiteen forutsetter imdidlertid at departementet gir tilstrekkelig prioritet og ressurser til forvaltningen av de humanitære midlene, for å sikre en humanitær bistand av god kvalitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009