Representantforslag om raskere start på planlegging og prosjektering av ny bro på rv. 80 mellom Løding og Vikan

Dokument nr. 8:11 (2008-2009), Innst. S. nr. 146 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 146 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om raskest mulig å starte arbeidet med bygging av ei ny bru (Hopenbru) med statlig finansiering på rv 80 mellom Løding og Vikan (mellom Fauske og Bodø). Brua skal erstatte dagens bru som er i dårlig forfatning. Forslaget fikk kun FrPs stemmer, og Stortinget vedtok legge forslaget ved protokollen. Dagens bru blir erstattet av en midlertidig reservebru i løpet av februar 2009, og planlegging av ny permanent bru er i gangsatt. Flertallet, unntatt FrP, viser til at finansieringen bl.a. vil bli sett i sammenheng med prioriteringer av stamvegnettet i Nasjonal transportplan 2010-2019 og i kommende faser av "Vegpakke Salten".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009