Lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 31 (2008-2009), Innst. O. nr. 44 (2008-2009), beslutning. O. nr. 59 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.02.2009 Innst. O. nr. 44 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovendringen består i at arbeidsgivers lønnsplikt (arbeidsgiverperioden) reduseres fra 10 til 5 dager for permitterte som har minst 40 pst. arbeidstidsreduksjon. Lønnsplikten på 15 dager for permitterte med mindre enn 40 pst. arbeidstidsreduksjon opprettholdes, jf. § 3 nr. 1 første ledd b). Forslaget ble lagt frem som ett av tiltakene i Regjeringens finanspolitiske tiltakspakke, jf. St.prp. nr. 37 (2008–2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Loven trer i kraft 1. april 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.2009