Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Ot.prp. nr. 103 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Saksgang