Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 87 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov for de obligatoriske sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Loven er bedre tilpasset dagens organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen, og støtter opp under Nav-kontoret som en enhet som underbygger det felles ansvar stat og kommune har for kontorets tjenester og resultater. Loven viderefører deler av den tidligere sosialtjenestelov. Det innføres tilsyn med forvaltningen av tjenestene etter loven, og en plikt for kommunen til å føre internkontroll på de samme områdene. Dette utvider fylkesmannens tilsyn og kommunens internkontrollplikt etter dagens sosialtjenestelov. Sosiale tjenester vil være underlagt statlig tilsyn og plikt til internkontroll. Dette vil styrke brukernes rettssikkerhet og bidra til et bedre tjenestetilbud.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009