Endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 56 (2008-2009), Innst. O. nr. 69 (2008-2009), beslutning. O. nr. 84 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.05.2009 Innst. O. nr. 69 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om folketrygd vedrørende ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringene gjelder blant annet utvidelse av fedrekvoten med fire uker og forlengelse av den samlede stønadsperioden for foreldrepenger med to uker. Dette innebærer at fedrekvoten utvides med to uker innenfor gjeldende stønadsperiode og at den perioden som er til valgfri fordeling mellom foreldrene blir to uker kortere. Lovendringene ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Loven trer i kraft fra 1. juli 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009