Endring i lov om verneplikt, sesjonsplikt for kvinner

Ot.prp. nr. 41 (2008-2009), Innst. O. nr. 81 (2008-2009), beslutning. O. nr. 101 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. O. nr. 81 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en endring av lov om verneplikt. Endringen medfører blant annet at fremtidig sesjon skal gjennomføres i to deler, hvorav del I vil være nettbasert. Sesjonens del II medfører deretter personlig fremmøte for en klassifiseringsnemd for alle kvallifiserte. Lovvedtaket medfører også sesjonsplikt for kvinner. Det medfører at kvinner underlegges en utskrivningsplikt på linje med menn, og innebærer at kvinner og menn blir likestilt frem til klassefisering og utskrivning er gjennomført på sesjonens del II. Etter klassifisering vil tjenestedyktige menn være vernepliktige, mens tjenestedyktige kvinner som samtykker til tjeneste på like vilkår med menn, vil være frivillige tjenestegjørende.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009