Endring i lov om personell i Forsvaret

Ot.prp. nr. 67 (2008-2009), Innst. O. nr. 113 (2008-2009), beslutning. O. nr. 102 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 113 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingets flertall har vedtatt å styrke rettighetene og erstatningsvernet til veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringene medfører at Forsvaret har et særlig ansvar for at dette personellet og deres pårørende blir godt ivaretatt før, under og i inntil ett år etter endt tjeneste. Det lovfestes et objektivt erstatningsansvar ved personskader i internasjonale operasjoner, herunder også for psykiske belastningsskader. Lovendringen medfører videre at departementet kan gi foreskrift om billighetserstattning for psykiske belastningsskader som følge av slik tjeneste.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009