Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 110 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og flertallet i Sosialistisk Venstreparti har Odelstinget vedtatt endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven som skal gjøre kommunikasjon av nødvendige helseopplysninger mellom ulike virksomheter lettere. Helseopplysninger på tvers av virksomheter skal bare kunne gis etter uttrykkelig samtykke fra den det gjelder.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009