Lov om endringar i tomtefestelova

Ot.prp. nr. 42 (2008-2009), Innst. O. nr. 97 (2008-2009), beslutning. O. nr. 110 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 97 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i tomtefesteloven om fastsetting av innløsningssum ved feste av tomt til bolig- og fritidshus. Endringen innebærer at festeren skal kunne kreve innløsning til 25 ganger oppregulert festeavgift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009