Lov om endringer i finansavtaleloven mv.

Ot.prp. nr. 94 (2008-2009), Innst. O. nr. 124 (2008-2009), beslutning. O. nr. 130 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2009 Innst. O. nr. 124 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lovendringer for å gjennomføre de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Det er vedtatt endringer i finansavtaleloven, angrerettsloven og kredittkjøpsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009