Offentleg rettshjelp

St.meld. nr. 26 (2008-2009), Innst. S. nr. 341 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 341 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding fra Regjeringen om offentlig rettshjelp. I meldingen foreslås å utvide den offentlige rettshjelpsordningen til å omfatte flere sakstyper, herunder saker om gjeld, arbeid, diskriminering og helse- og sosialrett. Videre foreslås en førstelinjetjeneste, hvor alle – uansett inntekt – skal få tilbud om inntil en times gratis konsultasjon med advokat eller rettshjelper. Tilbudet skal som utgangspunkt legges til et offentlig kontor. Slik vil terskelen for å oppsøke juridisk hjelp bli lavere. Førstelinjetjenesten vil omfatte nær sagt alle sakstyper. Det tas sikte på at også innsatte i fengslene sikres tilgang.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009