Framtidas museum

St.meld. nr. 49 (2008-2009), Innst. 161 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.02.2010 Innst. 161 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget slutter seg enstemmig til de fleste forslag og mål som fremgår av meldingen. For øvrig har regjeringspartiene vekslende støtte fra de andre partiene. Målet med meldinngen er å legge til rette for å styrke den faglige dimensjonen i de enkelte enhetene som nå inngår i det nasjonale museumsnettverket.. Hovedmålene for museumssektoren er samlet innen følgende kategorier: Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Fornying: Gjennnom faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2010