Endringar i opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), Innst. O. nr. 86 (2008-2009), beslutning. O. nr. 104 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. O. nr. 86 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Regjeringens forslag til ulike endringer i opplærings- og privatskoleloven , bl.a. tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på trinn 1-4, økt fysisk aktivitet i grunnskolen, mer vekt på sosial tilhøringhet ved organisering av elevene i grupper og kvalitetsrapportering.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009