Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Ot.prp. nr. 43 (2008-2009), Innst. O. nr. 89 (2008-2009), beslutning. O. nr. 94 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 89 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med vekslende flertall, vedtatt ny lov om mineralvirksomhet. Den nye loven avløser fem tidligere lover og representerer en betydelig forenkling av regelverket samtidig som den gir en mer helhetlig regulering av bransjen.Loven regulerer alle typer mineraler, både statens og grunneiers, og utgangspunktet er at retten til å lete etter mineraler skal gjelde for alle.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009