Statens finansfond og Statens obligasjonsfond

Ot.prp. nr. 35 (2008-2009), Innst. O. nr. 48 (2008-2009), beslutning. O. nr. 61-62 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2009 Innst. O. nr. 48 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt lov om Statens finansfond og lov om Stat ens obligasjonsfond. Vedtaket var i samsvar med forslaget fra Regjeringen. Statens finansfond kan tilføre bankene kjernekapital innenfor en ramme på 50 mrd. kroner. Formålet er å sette bankene i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet i en periode med store vanskeligheter i finansmarkedene. Statens finansfond skal ledes av et styre med tre medlemmer oppnevnt av Kongen. Statens obligasjonsfond er et midlertidig fond som skal investere i norske obligasjoner innenfor en ramme på 50 mrd. kroner. Formålet er å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet. Statens oblihgasjonsfond skal forvaltes av Folketrygdfondet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 26.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2009