Lov om universiteter og høyskoler

Ot.prp. nr. 71 (2008-2009), Innst. O. nr. 78 (2008-2009), beslutning. O. nr. 100 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. O. nr. 78 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, Endringene går i det vesentlige ut på å gi NOKUT mer handlingsrom i arbeidet med tilsyn og kvalitetsutvikling ved institusjonene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009