Endringer i lov om kringkasting

Ot.prp. nr. 81 (2008-2009), Innst. O. nr. 77 (2008-2009), beslutning. O. nr. 93 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. O. nr. 77 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt flere endringer i kringkastingsloven. Dette gjelder blant annet NRKs nye medietjenester, begrensning av instruksjonsmyndighet overfor Medietilsynet og forbud mot reklame på NRKs tekst-tv-sider. Innføring av hjemmel for kontroll av abonnentsregistre mot NRKs register over lisensbetalere ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009