Endringer i akvakulturloven

Ot.prp. nr. 77 (2008-2009), Innst. O. nr. 88 (2008-2009), beslutning. O. nr. 128 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. O. nr. 88 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med vekslende flertall, vedtatt endringer i akvakulturloven. Endringene innebærer hjemmel til å endre prosedyrene for saksbehandling ved tildeling av tillatelse til oppdrett, og hjemmel til å pålegge flytting av oppdrettsanlegg ut fra overordnede samfunns-og næringsomsyn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009