Endringer i helsepersonelloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. O. nr. 122 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt at Helsedirektoratet ikke lenger skal ha adgang til å delegere myndigheten til å godkjenne spesialister i helsetjenesten til yrkesorganisasjoner. Det blir dermed sentrale helsemyndigheter som skal godkjenne spesialistene. Under tidligere ordning har myndighet til dette vært delegert til henholdsvis Norges optikerforbund for optikere, Den norske tannlegeforening for tannleger og Den norske legeforening for leger. Stortinget har i et senere møte enstemmig vedtatt å be Regjeringen legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den fremtidige ordningen med spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i helsevesenet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009