Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar

Dokument 3:9 (2008-2009), Innst. 71 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 71 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla og lagt ved protokollen innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar. Undersøkinga viser at det er vesentlege svakheiter i korleis departementet varetek ansvaret og at svakheitene inneber stor risiko for at verneverdige og fredningsverdige bygningar går tapt og at måla på området ikkje blir nådd innan 2020. Komiteen finn det viktig å styrkja kommunane sin kompetanse i kulturminnevern og uttalar at her bør Riksantikvaren ha eit særleg ansvar for framtida. Komiteen er svært skeptisk til det som kjem fram i rapporten vedrørande samiske kulturminne. Komiteen viser til at Miljøverndepartementet har eit overordna og nasjonalt ansvar for freda og verna bygningar, og eit konstitusjonelt ansvar overfor Stortinget for å syta for at Stortinget sine vedtak vert sette ut i livet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2009