Kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenesten til eldre

Innst. S. nr. 369 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 369 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens administrative rapport nr 1 2009 - Undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Komiteens flertall viser til at undersøkelsen peker på at kvaliteten på den omsorg kommunene yter, er varierende. Flertallet konstaterer at departementet har satt i gang en rekke tiltak gjennom Omsorgsplan 2015 og at det har stor oppmerksomhet rettet mot pleie- og omsorgstjenester til eldre. Flertallet er tilfreds med at departementet gjennom mange tiltak og et godt samarbeid med bl a KS har tatt på alvor de utfordringene kommunene som tjenesteytere står overfor. Et mindretall, medlemmene fra FrP og Høyre, fremmet flere forslag, blant annet om endring av kommuneøkonomiopplegget., slik at den betalende kommune for omsorgs- og sykehjemsplasser også tildeles statstilskuddet for brukerne i stedet for bostedskommunen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009