Endring i akvakulturloven

Prop. 18 L (2009-2010), Innst. 91 L (2009-2010), Lovvedtak 29 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 91 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å endre akvakulturloven slik at det kan tas vederlag også for økt produksjonskapasitet for gjeldende tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Forslaget ble vedtatt, mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2009