Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 18.03.2010 Innst. 193 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at det skal opprettes et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det vedtatt at registeret skal være personidentifiserbart og fritatt fra kravet om samtykke.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.03.2010