Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 143 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008. I rapporten kom det frem at Riksrevisjonen ikke kan bekrefte etatens regnskap og at det har vært en økning i saksbehandlingstid og restanser. Videre kom det frem at arbeidsdelingen mellom de lokale NAV-kontorene og de såkalte forvaltningsenhetene ikke fungerte optimalt. I sin innstilling uttalte en enstemmig komite at det er helt avgjørende for tilstrekkelig tiltro til Arbeids- og velferdsforvaltningen at arbeidsdelingen og samhandlingen mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene blir gjennomgått. Statsråd Hanne Bjurstrøm uttalte under høringen som komiteen holdt 15. januar 2010 at hun ville ta initiativ til en grundig analyse av dagens grensesnitt. Komiteen forventer at Stortinget blir orientert på egnet måte om resultatene av denne analysene. Komiteen uttrykte også bekymring for hvordan brukervennligheten blir påvirket av problemene i NAV.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2010