Endringer i folketrygdloven mv.

Prop. 54 L (2009-2010), Innst. 88 L (2009-2010), Lovvedtak 27 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 88 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt følgende endringer i folketrygdloven: - Alderspensjon til pensjonister mellom 69 og 70 år skal ikke lenger inntektsprøves. - Heving av minsteytelsene til mottakere av arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad. I tillegg er følgende andre endringer og lovtekniske presiseringer vedtatt: - Innføring av en begrenset sykepengerett til alderspensjonister mellom 69 og 70 år. - Forhøyet feriepengesats av sykepenger for arbeidstakere som fyller 59 år etter 1. september i opptjeningsåret. - Presisering av forholdet til vitneplikten mv. i tvisteloven ved Arbeids- og velferdsetatens innhenting av opplysninger ved mistanke om trygdemisbruk. Endringene har ulike ikrafttredelsestidspunkter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2009