Endringer i finansavtaleloven mv.

Prop. 65 L (2009-2010), Innst. 211 L (2009-2010), Lovvedtak 47 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.04.2010 Innst. 211 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i finansavtaleloven for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.05.2010