Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven

Prop. 113 L (2009-2010), Innst. 303 L (2009-2010), Lovvedtak 66 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 303 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fatta vedtak om endring av yrkestransportlova og jernbanelova. Endringane legg til rette for gjennomføring av - og vere ei nasjonal tilpassing til EF-forordning om offentleg persontransport med jernbane og veg. Forordninga innheld m.a. reglar som set krav til å nytta konkurranse ved kjøp av tenester og tildeling av einerettar innan kollektivtransport på veg og med bane. Lovreglane sikrar rettane til arbeidstakarane i dei tilfella der ein nyttar konkurranse ved tildeling av kontraktar eller einerett for drift av kollektivtransport.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010