Stortinget - Møte tirsdag den 27. april 2010 kl. 10

Dato: 27.04.2010

Referatsaker

Sak nr. 6 [20:35:15]

Referat

 • 1.(326)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Christian Tybring-Gjedde, Peter N. Myhre, Per Arne Olsen og Oskar Jarle Grimstad om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle (Dokument 8:115 S (2009–2010))

 • 2.(327)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Oskar Jarle Grimstad, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (Dokument 8:120 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(328)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009 (Prop. 114 S (2009–2010))

 • 4.(329)

  Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009–2010))

 • 5.(330)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, og Hans Olav Syversen om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon. (Dokument 8:117 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(331)

  Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke (Meld. St. 13 (2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(332)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om oppsigelse av hovedavtalen for jordbruket (Dokument 8:118 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(333)

  Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70) (Prop. 113 L (2009–2010))

 • 9.(334)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Bård Hoksrud og Arne Sortevik om å øke fartsgrensen på motorveier klasse A til 120 km/t (Dokument 8:116 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(335)

  Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Meld. St. 11 (2009–2010))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.