Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

Prop. 152 L (2009-2010), Innst. 118 L (2010-2011), Lovvedtak 30 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 118 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøfta og vedtatt nye reglar om møteoffentlegheit i kommuneloven. Stortinget meiner det er viktig med størst mogleg openheit i kommunar og fylkeskommunar. Med eit unntak blei endringane vedtatt einstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2010