Endringar i politilova m.m.

Prop. 163 L (2009-2010), Innst. 87 L (2010-2011), Lovvedtak 23 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2010 Innst. 87 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i politiloven og passloven. Det er også vedtatt en mindre, teknisk endring i utlendingsloven. Endringene i politiloven gir kommunene hjemmel til å håndheve regler om renhold og vintervedlikehold. Endringene gjelder også saksbehandlingen og kompetansen ved fiktiv identitet og medfører at Politidirektoratet får en klar hjemmel til å delegere politifaglige og administrative oppgaver til Kripos. Endringen i passloven innebærer at rett til pass også omfatter reisebevis for flyktninger. Endringen i utlendingsloven er en mindre, teknisk endring.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2010