Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009-2010

Meld. St. 4 (2010-2011), Innst. 167 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2010 Innst. 167 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om oppfølgingen av anmodningsvedtak fattet i sesjonen 2009-2010. I meldingen gjøres det blant annet rede for oppfølgingen av de åtte anmodningsvedtakene som ble fattet i sesjonen 2009-2010. I komiteinnstillingen kommer det frem at komiteen anser at ett av disse vedtakene er tilfredsstillende fulgt opp, og at den vil avvente ytterligere oppfølging av de øvrige vedtakene før også disse utkvitteres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010