Stortinget - Møte mandag den 11. oktober 2010 kl. 12

Dato: 11.10.2010

Referatsaker

Sak nr. 5 [15:30:19]

Referat

 • 1.(11)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer (Dokument 8:1 S (2010–2011))

 • 2.(12)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Ørskog–Fardal (Dokument 8:4 S (2010–2011))

 • 3.(13)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall (Dokument 8:5 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(14)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess (Dokument 8:6 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(15)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Hanne C.S. Iversen om likestilling av litteratur (Dokument 8:7 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(16)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009–2010 (Meld. St. 4 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(17)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henning Warloe, Svein Flåtten, Elisabeth Røbekk Nørve og Gunnar Gundersen om mer innovasjon i Norge (Dokument 8:180 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(18)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid (Dokument 21 (2009–2010))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 9.(19)

  Endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2010–2011))

 • 10.(20)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2010 er tildelt Liu Xiaobo

  Enst.: Nr. 9 og 10 vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.