Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Prop. 18 L (2010-2011), Innst. 140 L (2010-2011), Lovvedtak 36 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 140 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover. Bakgrunnen for lovendringene er tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden. Det er vedtatt endringer i: - lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn, - lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere , - lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Det er i tillegg vedtatt enkelte presiseringer og opprettinger i: - lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), - lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) , - lov 25. juni 2010 nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, - lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser. I tillegg er det vedtatt enkelte presiseringer og opprettinger i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.12.2010