Stortinget - Møte tirsdag den 23. november 2010 kl. 10

Dato: 23.11.2010

Referatsaker

Sak nr. 14 [19:35:20]

Referat

 • 1.(82)

  Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) (Prop. 18 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(83)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet (Prop. 22 S (2010–2011))

 • 3.(84)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet (Prop. 35 S (2010–2011))

 • 4.(85)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy (Dokument 8:35 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(86)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk frå tredjestatar (MEDIA Mundus) (Prop. 20 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(87)

  Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Prop. 23 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, og kap. 847, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7.(88)

  Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.) (Prop. 25 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(89)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet (Prop. 34 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 310, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9.(90)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Anders B. Werp, Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve og Michael Tetzschner om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig (Dokument 8:37 S (2010–2011))

 • 10.(91)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om full fosterhjemsdekning innen 2013 (Dokument 8:39 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11.(92)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 32 S (2010–2011))

 • 12.(93)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Graham, Gunnar Gundersen, Sonja Irene Sjøli og Bent Høie om å redusere sykefraværet gjennom en bedre utnyttelse av «Raskere-tilbake-ordningen» (Dokument 8:34 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 13.(94)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet (Prop. 21 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 456 og 3456, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14.(95)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Bent Høie, Trine Skei Grande og Per Sandberg om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter (Dokument 8:36 S (2010–2011))

Presidenten: Referatsak nr. 95 foreslås sendt justiskomiteen.

Ønsker representanten Per Sandberg ordet? – Vær så god.

Per Sandberg (FrP) [19:38:06]: Representantforslaget fra representantene Eriksson, Høie, Skei Grande og Sandberg er jo en omfattende sak. Det er for så vidt greit at det er foreslått sendt til justiskomiteen, men jeg ber også om at det sendes til arbeids- og sosialkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse.

Presidenten: Hvis representantene ikke har sterke motforestillinger mot det, vil presidenten foreslå at referatsak nr. 95 sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for arbeids- og sosialkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før endelig avgivelse.

– Det anses vedtatt.

Videre ble referert:

 • 15.(96)

  Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 31 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, med unntak av kap. 231, som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 16.(97)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet (Prop. 29 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(98)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Prop. 38 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen med unntak av kap. 1560, 1561 og 4560, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 1, som sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, og kap. 1504, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 18.(99)

  Endringar i mineralloven (innkrevjing av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) (Prop. 26 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 19.(100)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 27 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen med unntak av kap. 1062 og 5575, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 20.(101)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 28 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen med unntak av kap. 1137, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 21.(102)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen (Dokument 8:38 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 22.(103)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (Prop. 36 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 23.(104)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet (Prop. 33 S (2010–2011))

 • 24.(105)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet (Prop. 37 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 23 og 24 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 25.(106)

  Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere

(Redegjørelse holdt i Stortingets møte 17. november 2010)

Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.