Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009

Dokument 3:2 (2010-2011), Innst. 246 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 246 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen foretar hvert år kontroll med om forvaltningen av statens interesser i selskaper er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Kontrollen for 2009 viste at flere departementer ikke har fulgt opp selskapene i tråd med prinsippene i statens eierpolitikk. Dette gjelder særlig føringer om samfunnsansvar og lederlønn. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i sin behandling av saken vært særlig opptatt av lederlønnsutviklingen i statlige selskaper. I innstillingen påpeker komiteen at den ser behovet for at regjeringen tydelig formidler at lederlønnsnivået og lederlønnsutviklingen i selskaper der staten har aksjemajoritet, skal være rimelig og moderat og i tråd med Stortingets føringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2011