Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk

Dokument 3:3 (2010-2011), Innst. 191 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 191 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger. I rapporten kommer det frem at det i 2009 var en sterk vekst i antall flyktninger som skulle bosettes i norske kommuner. Likevel lykkes IMDi med å øke andelen flyktninger som ble bosatt innen fristen på seks måneder. Det har imidlertid over flere år vært svak måloppnåelse for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det kommer også frem at det er behov for å styrke kompetansen i kommunene for å bedre resultatene i introduksjonsordningen, samt at kvaliteten på norskopplæringen ikke alltid er god nok. Komiteen sier blant annet i innstillingen at det kan reises spørsmål ved om resultatkravene til IMDi er for ambisiøse. Stortinget vedtok enstemmig at Riksrevisjonens rapport vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2011