Endringer i klimakvoteloven

Prop. 69 L (2010-2011), Innst. 260 L (2010-2011), Lovvedtak 45 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 22.03.2011 Innst. 260 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i klimakvoteloven - for å gjennomføre EU-direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i kvotesystemet (luftfartskvotedirektivet). Direktivets formål er å begrense luftfartssektorens utslipp av klimagasser, og som vil medføre at EUs kvotesystem fra og med 1. januar 2012 utvides til også å omfatte CO2-utslipp fra flyvninger til og fra EU-lufthavner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.04.2011