Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 80 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr. ny uføretrygd og alderspensjon til uføre. Endringene er en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen. Det er også ledd i fornyelse av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Det satses på bedre oppfølging av den enkelte og endringene vil gi en enklere og mer fleksibel uføretrygd. - Uføretrygden skal fortsatt gi varig inntektssikring. - Uføretrygden får nye beregningsregler. - Dagens uførepensjonister går ikke over på ny beregningsmodell. De vil omfattes av nye skatteregler, men vil beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt som tidligere. Mulighetene til å prøve seg i arbeid blir enklere og bedre. Uføreytelsen i folketrygden skal ikke lenger beregnes som en pensjon, og skal benevnes uføretrygd. Det tas sikte på at lovendringene skal tre i kraft i 2015.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2011