Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Prop. 81 L (2010-2011), Innst. 393 L (2010-2011), Lovvedtak 59 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2011 Innst. 393 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å endre gravferdsloven på flere punkter for å legge til rette for religiøst og livssynsmessig mangfold i tråd med regjeringens forslag. I tillegg vedtok Stortinget enstemmig å føre inn i loven at kremasjon skal skje i godkjent krematorium senest 10 VIRKEDAGER etter dødsfallet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2011