Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Dette dokument

  • Innst. 393 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 81 L (2010–2011)
  • Dato: 01.06.2011
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 1. juni 2011

Marianne Aasen

Bente Thorsen

leder

ordfører