Endringer i pengespilloven (overskudd fra bingoterminaler)

Prop. 98 L (2010-2011), Innst. 428 L (2010-2011), Lovvedtak 74 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 428 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til endringer i pengespilloven. Den nye revisordningen innebærer en oppdeling av kontrolloppgavene, slik at Riksrevisjonen forestår selskaps- og forvaltningskontrollen med Norsk Tipping AS, mens en valgt ekstern revisor forestår den løpende revisjonen av selskapets regnskaper. Det forslås også endringer som medfører at Norsk Tipping AS kan overføre deler av sitt overskudd fra spillterminaler i bingolokaler til de lag og foreninger som mottar overskudd fra bingodriften i lokalet. Lovendringene ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti , Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.06.2011