Representantforslag om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av § 15-3 beløpsgrenser for oppgavetermin med lav omsetning)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 28.04.2011 Innst. 309 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om å øke beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven § 15-3 slik at omsetning og uttak som ikke overstiger to millioner kroner i et kalenderår skal gi adgang til å kunne levere omsetningsoppgave for merverdiavgift bare en gang i året. Flertallet vedtok i tråd med finanskomiteens tilrådning at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2011

   Behandlet første gang i Stortinget 19.05.2011