Stortinget - Møte onsdag den 9. mars 2011 kl. 10

Dato: 09.03.2011

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:05:44]

Referat

 • 1.(218)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) (Lovvedtak 40 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 25. februar 2011

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(219)

  Fullskala CO2-håndtering (Meld. St. 9 (2010–2011))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(220)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av § 15-3 beløpsgrenser for oppgavetermin med lav omsetning) (Dokument 8:102 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(221)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Svein Harberg, Henning Warloe og Torgeir Dahl om en styrket maritim utdanning i Norge (Dokument 8:104 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(222)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 73 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(223)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon) (Prop. 72 S (2010–2011))

 • 7.(224)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om gjennomføring av domstolskontroll ved uthenting av trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy. Endringer i ekomloven (Dokument 8:103 LS (2010–2011))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 8.(225)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen, Gunnar Gundersen og Ine M. Eriksen Søreide om årlig, offentlig korrupsjonsrapport fra landets største bistandsorganisasjoner (Dokument 8:101 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.