Representantforslag om endringer i ekomloven

Dokument 8:103 LS (2010-2011), Innst. 289 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 30.03.2011 Innst. 289 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Venstre har Stortinget drøftet forslag om gjennomføring av domstolskontroll ved uthenting av trafikkdata, styrking av politiets bekjempelse av alvorlig kriminalitet mv. og endringer i ekomloven. Forslag i dokumentet ble vedtatt vedlagt protokollen. Jf. henvisning til Prop. 49 L (2010-2011) og Innst. 275 L (2010-2011) om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) som Stortinget også debatterte 4. april 2011.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2011

   Behandlet første gang i Stortinget: 04.04.2011