Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) - Slomarka i Hedmark

Prop. 104 S (2010-2011), Innst. 372 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 372 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at det gis anledning til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis finansiering av rv. 2 på strekningen Kongsvinger-Slomarka i Hedmark. Strekningen er 16,5 km lang og blir bygd som firefelts veg med vegbredde 16,5 m. Det er lagt til grunn ei styringsramme på 1,7 mrd. kroner. Strekningen er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger; hhv. 715 mill, kroner og 985 mill. kroner. Det er lagt opp anleggsstart i 2011, og åpning for trafikk høsten 2014.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2011