Endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Prop. 117 L (2010-2011), Innst. 431 L (2010-2011), Lovvedtak 73 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 431 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har tidligere vedtatt at det med virkning fra 1. juli 2011 skal beregnes merverdiavgift med den alminnelige satsen på 25 prosent når privatpersoner hjemmehørende i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Den vedtatte lovendringen nødvendiggjør enkelte endringer og tilpasninger i merverdiavgiftsregelverket som Stortinget har behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2011