Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.

Prop. 134 L (2010-2011), Innst. 91 L (2011-2012), Lovvedtak 36-37 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.01.2012 Innst. 91 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Den nye loven om arbeidstvister er mer pedagogisk og med ny lovstruktur som bedre avspeiler prosessen med inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Den er gjort kjønns- og teknologinøytral. Det er foretatt enkelte endringer på grunnlag av avtale- og rettspraksis. Den nye loven om lønnsnemnd i arbeidstvister etablerer Rikslønnsnemnda som frivillig voldgiftsorgan. I tillegg er det er foretatt språklig og teknisk modernisering av lønnsnemndloven av 1952. I tjenestetvistloven er det foretatt endringer i bestemmelser som henviser til arbeidstvistloven og lønnsnemndloven, samt endringer av språket som forslaget til ny arbeidstvistlov nødvendiggjør. Loven trer i kraft 1.mars 2012.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.01.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.01.2012