Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv.

Prop. 139 L (2010-2011), Innst. 28 L (2011-2012), Lovvedtak 3 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 28 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med finanskomiteens innstilling sluttet seg enstemmig til regjeringens forslag om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. etter endringer i finalitetsdirektivet og nytt e-pengedirektiv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.11.2011