Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)

Prop. 135 L (2010-2011), Innst. 83 L (2011-2012), Lovvedtak 24 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2011 Innst. 83 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en rekke lovendringer som gjelder barn og straff. Bakgrunnen for endringene er et ønske om en mer helhetlig oppfølging av barn mellom 15 og 18 år som har begått alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger. En av de viktigeste endringene er en ny straffereaksjon - ungdomsstraff- som skal være et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnsstraff for lovbrytere mellom 15 og 18 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2011